Vedtægter

                                 Vedtægter for Skodsborg Vikingelaug


§ 1


Laugets navn er ”Skodsborg Vikingelaug”. Dets hjemsted er Skodsborg Strandpark,  Rudersdal Kommune. Stiftet 30. juni 2005.


§ 2


Laugets formål er at støtte interessen for helårsbadning, især vinterbadning, og derigennem medvirke til at styrke folkesundheden, samt at drive et baderum med tilhørende faciliteter, der tilvejebringes som tilbygning til pavillonen Skodsborg Strandkiosk.


§ 3


Medlemmer: Lauget optager aktive medlemmer, fortrinsvis boende i Rudersdal Kommune.  Antallet af medlemmer tilpasses de begrænsede rammer, omklædningsfaciliteterne giver. Ansøgning om optagelse indgives til bestyrelsen, der godkender nye medlemmer og fastsætter medlemsantal samt administrerer eventuel venteliste.


Under ganske særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Beslutning herom kan kun træffes, såfremt et kvalificeret flertal stemmer herfor. Det ekskluderede medlem kan indanke eksklusionen for næste ordinære generalforsamling.


§ 4


Laugets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Ved indmeldelse betaler nye medlemmer et indskud. Alle medlemmer betaler et årskontingent, der opkræves den 1. juni og skal være indbetalt inden udgangen af forfaldsmåneden på laugets bankkonto. Indskud og årskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen og medlemskab gælder for ét år regnet fra 1.juli. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med én måneds varsel til ophør pr. d. 30.juni.


§ 5


Bestyrelsen: Lauget ledes af en bestyrelse på 3 - 5 medlemmer, der vælges direkte på generalforsamlingen og består af:


1 formand, der vælges for 2 år

2 - 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år på skift. Hvert år er således

        1 eller 2  bestyrelsesmedlemmer på valg.

1 suppleant, der vælges for ét år

1 revisor, der vælges for ét år

                     

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted.

 


                                                                                                                        Side 2

§ 6


Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.


Lauget tegnes af formanden i forening med ét medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog give kassereren bemyndigelse til at disponere over laugets bankkonto.


§ 7

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Formanden aflægger beretning til godkendelse.

3.Kassereren aflægger beretning og det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Godkendelse af nyt budget og fastsættelse af kontingent og indskud

5.Valg af bestyrelse, suppleant og revisor (jf. § 5)

6.Behandling af indkomne forslag.

7.Eventuelt


Den ordinære generalforsamling skal indkaldes skriftligt eller pr. e-mail med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage forinden.


§ 8


Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed og afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der stilles i henhold til dagsordenen. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmeret har de medlemmer, der senest ved generalforsamlingens begyndelse har betalt kontingent for den kommende sæson. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemning sker skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger det.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


                                                    § 9


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, eller når mindst 1/3 af medlemmerne med 14 dages varsel skriftligt overfor bestyrelsen forlanger det med motiveret dagsorden.


§ 10


Opløsning af lauget. Beslutning herom samt anvendelse af Laugets formue og evt. ejendele kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemme-berettigede er til stede. Der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at opløsning af Lauget kan finde sted. Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor bestemmelse kan ske med den ovennævnte stemmemajoritet uanset antal fremmødte medlemmer.


                                                                                                                        Side 3


§ 10, fortsat


I tilfælde af laugets opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i laugets hjemstedskommune.


§ 11


Vedtægtsændringer forudsætter godkendelse af Rudersdal Kommune, så længe Skodsborg Vikingelaug har aftale med kommunen om brug af lokaler i Skodsborg Strandkiosk.Vedtaget på Skodsborg Vikingelaug´s generalforsamling i


Holte, den 26. oktober 2010.
I bestyrelsen:

…………………………         …………………………. ..             ……………………….....

Knud Riedel – formand       Steen Bille – næstformand         Birte Reifling - kasserer
               ……………………………                   ……………………………..

               Lis Klose - sekretær                                      Erik Jensen - ceremonimesterDirigent:………………………….

Anne Grete Swainson